Our Subsidaries

SUBSIDARIES

 • Qingdao Hongdao Development Construction Group
 • Qingdao Chengxiang Construction Investment Group
 • Qingdao Chengxiang Construction Financing Guarantee Company
 • Qingdao Jiaozhouwan Development (Group) Co, LTD
 • QCCI TOURISM GROUP
 • QCCI Real Estate Development Co, LTD
 • QCCI Road & Bridge Investment Co, LTD
 • QCCI Industrial Co, LTD
 • QCCI Educational Investment Co, LTD
 • China Qingdao Development (Holdings) Group Company Limited
 • Hongkong International (Qingdao) Company Limited